که نای ِ...(يک شعر کوتاه کوتاه)

که نای ِ...

خواستم

بی هيچ آرايه‌ای بگويم

که نای کنايه ندارم

نشد.

/ 2 نظر / 55 بازدید
آقای منتقد

اگر چه شعرت کوتاه است ولی باز های زبانی در آن خوب جا افتاده.

a3moon

salm yek soaleh, chera in esmeh ro entekhab khardie baryeh web sitat, sehrhayeh ghsangie me ne esie mofageh bashie